Alm_Handels-og_Leveringsbetingelser

Alm_Handels-og_Leveringsbetingelser

juli 7, 2020 Slået fra Af admin

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DNS-IT ApS.

 1. Almindelige vilkår.
  Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, er nedenstående vilkår gældende for enhver
  arbejdsopgave udført af DNS-it ApS.
 2. Salgsbetingelser.
  Tilbud afgivet af DNS-it ApS kan af DNS-it ApS ændres indtil accept.
  Tilbud fra DNS-it ApS bortfalder, med mindre andet fremgår af tilbuddet, to uger efter tilbudsdato,
  såfremt overensstemmende accept fra kunden ikke er DNS-it ApS i hænde inden dette tidspunkt.
  Aftale er først endeligt bindende indgået, når kunden har modtaget skriftlig ordrebekræftelse fra
  DNS-it ApS.
  Løbende ydelser, abonnementer o.l. faktureres op til 8 uger før næste periode start, og skal opsiges
  skriftligt mindst 3 måneder før næste periode start til DNS-it ApS og betragtes først som opsagt når
  kvittering på opsigelse er sendt fra DNS-IS ApS
 3. DNS-it ApS’s ydelse.
  DNS-it ApS’s ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede ydelser. Specifikation kan
  ske ved henvisning til en eventuel opgave- eller projektbeskrivelse, som måtte være udarbejdet af
  DNS-it ApS eller udleveret til denne af kunden inden aftalens indgåelse.
  DNS-it ApS forpligter sig til på de i nærværende betingelser indeholdte vilkår at levere sin ydelse af
  sædvanlig god faglig kvalitet i henseende til udførelse, dokumentation m.v.
  Alle af DNS-it ApS udarbejdede beskrivelser, skitser, tekniske specifikationer m.v. der ikke er en
  integreret del af opgave- eller projektbeskrivelsen, forbliver DNS-it ApS’s ejendom og må ikke
  kopieres eller overlades til tredjemand.
  Med mindre andet er aftalt forudsættes arbejdet udført uden afbrydelse af nogen art forårsaget af
  kunden eller dennes samarbejdspartnere. Skulle sådanne afbrydelser finde sted, betaler kunden
  DNS-it ApS’s merudgifter herved efter regning.
  DNS-it ApS’s arbejde forudsættes udført på hverdage inden for normal arbejdstid, såfremt andet
  ikke er bestemt ved skriftlig aftale. Nødvendiggør kundens eller dennes samarbejdspartneres
  forhold, at DNS-it ApS må arbejde udenfor normal arbejdstid, betaler kunden DNS-it ApS’s
  merudgifter herved.
  Det påhviler stedse kunden, at der regelmæssigt tages en virksom sikkerhedskopiering af
  eksisterende data.
 4. Levering og risikoovergang.
  Levering anses at have fundet sted ved ydelsens overgivelse til kunden.
 5. Leveringstid.
  Levering finder, såfremt intet andet er aftalt, sted snarest muligt eller på et af DNS-it ApS valgt
  tidspunkt. I tilfælde, hvor leveringstid er aftalt, er levering op til en uge før eller efter det aftalte
  tidspunkt i enhver henseende at anse for rettidig levering.
 6. Ejendomsret.
  Ejendomsretten til alle dele af leverancen forbliver hos DNS-it ApS, indtil samtlige ydelser under
  leverancen er betalt. Ved manglende betaling er DNS-it ApS berettiget til at kræve sig indsat i
  besiddelsen af alt det leverede.
 7. Priser.
  Alle priser er excl. moms medmindre andet udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelsen. Der tages
  forbehold for ændringer af priser, såvel før som efter accept, under hensyn til ændringer af
  rejseomkostninger, priser fra underleverandører, ændringer i og indførelse af nye offentlige afgifter,
  herunder moms og lignende, kursændringer, lønninger og andet.
  Ændres leverancens art eller forøges DNS-it ApS’s omkostninger på anden måde, forårsaget af
  kundens forhold, er DNS-it ApS berettiget til regulering af den angivne pris.
  DNS-it ApS har ret til godtgørelse fra kunden for dokumenterede udgifter, når disse har været en
  uomgængelig følge af sådanne standsninger og forsinkelser af arbejdet, der skyldes offentlige
  pålæg, krig, usædvanlige naturbegivenheder eller lignende.
 8. Forsikringer.
  DNS-it ApS forpligter sig til stedse at være dækket af en almindelig erhvervsansvarsforsikring.
 9. Betalingsbetingelser.
  For hidtil udført arbejde løbende måned + 15 dage. Ved forsinket betaling beregnes rente med 1½
  % pr. måned. Betaling kan ikke ske ved modregning.
 10. Undersøgelse og reklamation.
  Kunden er forpligtet til umiddelbart efter leveringen nøje at gennemgå leverancen og foretage tests
  med henblik på at konstatere eventuelle mangler.
  Reklamation over eventuelle mangler skal meddeles DNS-it ApS skriftligt uden ugrundet ophold
  efter manglens konstatering.
 11. Ansvar for forsinkelse.
  Forsinkes leverancer væsentligt, er kunden, såfremt forsinkelse medfører væsentlige ulemper og er
  af afgørende betydning for kunden, ved skriftlig meddelelse til DNS-it ApS berettiget til at hæve
  aftalen. Gælder forsinkelsen udstyr, der er tilvirket efter kundens anvisninger eller specifikationer,
  og er materiellet af en beskaffenhed, der normalt ikke lagerføres af DNS-it ApS, kan aftalen alene
  hæves, hvis forsinkelsen medfører, at kundens formål med aftalen bliver væsentligt forfejlet.
  DNS-it ApS er uden ansvar for ethvert tab hos kunden, medmindre kunden kan bevise, at
  forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelse fra DNS-it ApS’s side, og at det kunden påførte tab er en
  direkte og påregnelig følge af forsinkelsen. Ansvaret omfatter ikke ansvar for indirekte tab,
  herunder driftstab, huslejetab, tabt arbejdsløn, produktionstab, rentetab, avance-tab, kurstab og
  lignende.
 12. Fordringshavermora.
  Undlader kunden ved leveringen at modtage ydelsen eller træffe relevante foranstaltninger hertil, er
  DNS-it ApS berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for kundens regning eller ophæve købet,
  sælge ydelsen eller dele heraf bedst muligt til tredjemand og kræve erstatning for ethvert tab.
 13. Ansvar for mangler.
  DNS-it ApS’s ansvar for skade, som dennes leverancer eller arbejder forvolder, er begrænset til
  tilfælde, hvor det dokumenteres, at skaden skyldes fejl begået af DNS-it ApS eller dennes ansatte.
  DNS-it ApS er i intet tilfælde ansvarlig for tab som følge af indirekte skade eller følgeskader
  (herunder tab af forventet avance, tab og forurening af data eller deres reetablering, tab af

goodwill eller anden lignende følgeskade), uanset om parterne har været underrettet om
muligheden for et sådant tab, og uanset om DNS-it ApS kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist
uagtsomhed eller lignende. Ansvaret for at der løbende tages en virksom sikkerhedskopiering af
eksisterende data påhviler alene kunden.
Ansvar for tab eller skade er for hver afsluttet leverance beløbsmæssigt begrænset til det af DNS-it
ApS udfakturerede og af kunden betalte beløb i forbindelse med det pågældende projekt inden for
de seneste seks (6) måneder, uanset om DNS-it ApS har været underrettet om
muligheden for et sådant tab, og uanset om parterne kan bebrejdes tabet på baggrund af ud-vist
uagtsomhed eller lignende, men kan dog aldrig overstige Dkk. 1 mio. pr. skadesbegivenhed.
DNS-it ApS er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende danske
lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af lovansvaret.
Ansvar baseret på produktansvar, som ikke fremgår af lovansvaret, men som bygger på
dansk retspraksis, er derfor udtrykkeligt fraskrevet.
DNS-it ApS er kun ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder medens
materialet er i DNS-it ApS’s eksklusive besiddelse. DNS-it ApS er heller ikke ansvarlig for skade på
produkter, der er fremstillet af kunden eller på produkter, hvori disse indgår.
Hvis der i parternes aftale er foreskrevet leverancer af programmer eller udstyr af bestemte
fabrikater eller udstyr, som forudsættes leveret af 3. mand, er DNS-it ApS alene ansvarlig for
mangler ved programmerne eller udstyret i det omfang, mangelsansvaret kan videreføres til 3.
mand.
I den udstrækning DNS-it ApS måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til
at holde DNS-it ApS skadesløs i samme omfang, som DNS-it ApS’s ansvar er begrænset efter de
foregående stykker i dette afsnit. Kunden er pligtig til at acceptere, at DNS-it ApS anlægger sag
mod denne ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod DNS-it ApS foranlediget af
leverancer foretaget til kunden.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette
punkt, skal denne part straks underrette den anden part herom. DNS-it ApS og kunden er i så fald
gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler
erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af
DNS-it ApS.

 1. Ansvarsfri leveringshindringer.
  DNS-it ApS er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, som skyldes enten 1)
  force majeure såsom krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af andre
  offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller import-forbud 2) manglende
  eller mangelfulde leverancer fra underentreprenører og/eller DNS-it ApS, mangel på arbejdskraft,
  elektricitet, tyveri, hærværk eller nogen anden årsag, som ligger uden for DNS-it ApS’s direkte
  kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre leveringen.
  Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte
  omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed, med tillæg af
  en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således
  udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindring kan
  påregnes at ville vedvare længere end 4 uger, skal såvel DNS-it ApS som kunden være berettiget til
  at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse.
  De ovennævnte leveringshindringer fritager ikke kunden for betaling for allerede udført arbejde.
 2. Regelgrundlag.
  Afviger disse leveringsbetingelser fra det øvrige skriftlige aftalegrundlag mellem parterne, er
  parterne enige om, at det er det specielt udarbejdede skriftlige aftalegrundlag, der skal være
  gældende og dermed have forrang frem for nærværende samarbejds- og leveringsbetingelser.
 3. Databehandling og personoplysninger
  Parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med behandling af personoplysninger er særskilt
  aftalt i henhold til vedhæftede/medsendte Databehandleraftale (version 1).
  I tilfælde af at parterne senere indgår andre aftaler om arbejde eller rådgivning eller parter gælder
  Databehandlingsaftalen fortsat.
  I tilfælde af konflikt mellem på den ene side en arbejdsaftale eller senere aftaler eller tillæg og på
  den anden side Databehandleraftalen, har Databehandleraftalen altid forrang.
  Ved ophør af en arbejdsaftale eller senere aftaler eller tillæg, ophører Databehandlingsaftalen ikke,
  medmindre den erstattes med en anden gyldig databehandleraftale.
 4. Lovvalg – voldgift.
  Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne vedrørende nærværende handels- og leveringsbetingelsers
  forståelse og fortolkning, samt enhver tvist, der i øvrigt måtte opstå mellem parterne i
  forbindelse med parternes samarbejde eller samhandel vil med bindende virkning være at afgøre
  ved voldgift i Danmark under anvendelse af dansk ret.
  Spørgsmål om databehandling og person oplysninger kan dog altid indbringes for de almindelige
  domstole og administrative klageorganer.
  Voldgiftsretten skal bestå af én person, der skal være landsretsdommer, og som ikke må have
  tilknytning til parterne.
  Den part, der ønsker en tvist afgjort ved voldgift, skal ved anbefalet brev give meddelelse herom til
  den anden part og samtidig underrette denne om, hvem han foreslår som opmand. For så vidt den
  anden part ikke senest 14 dage efter modtagelsen af det anbefalede brev ligeledes ved anbefalede
  brev har givet meddelelse om, at han ikke kan acceptere den forslåede opmand, er den første part
  berettiget til selv at udpege den foreslåede som opmand i tvisten. Såfremt en parts opholdssted er
  ukendt, kan indvarslingen i stedet ske ved offentlig indkaldelse i Statstidende. Varslet er aftalt til 4
  uger regnet fra den dato, hvor indkaldelsen har været indrykket i Statstidende.
  Kan der ikke opnås enighed om opmanden, skal retspræsidenten for Vestre Landsret udpege denne.
  Voldgiftsretten skal, såfremt parterne ikke enes om et andet sted, have sæde i Viborg.
  Voldgiftsrettens kendelse er endelig og inappellabel og kan ikke indbringes for domstolene.
  Voldgiftsretten fastsætter i øvrigt selv reglerne vedrørende sagens behandlingsmåde, hvorved
  bemærkes, at parterne skal have adgang til 2 gange skriftligt at fremsætte deres bemærkninger,
  hvorefter sagen gøres til genstand for mundtlig procedure. Voldgiftsretten træffer selv bestemmelse
  om, hvem der skal bære sagens omkostninger, herunder godtgørelse og honorar til voldgiftsretten.
  I øvrigt skal lov nr. 553 af 24/6 2005 om voldgift med senere ændringer være gældende.

DNS-IT ApS
Tlf.96 17 02 60
CVR-nr.: 10 10 93 81